Select Page

Bolesť chrbta

Tieto bolesti sú lokalizované v oblasti chrbta. Zásahy bolesti môžu byť akútne, subakútne alebo chronické, v závislosti na ich dobe trvania. Bolesť sa dá charakterizovať ako tupá-nepríjemne bolestivá, ostrá a pichľavá , alebo spaľujúca. Bolesť môže vyrážať do pliec a rúk, ako aj nôh či chodidiel a môže zahŕňať parestéziu(pocity mravčenia bez zjavného dôvodu), slabosť alebo znecitlivenie nôh a rúk. Z hľadiska anatomického, podľa toho, akú oblasť chrbtice zasahuje, hovoríme o bolesti v : krčnej časti (cervical), bolesť v hrudníkovej časti (thoraic), bolesť v driekovej časti alebo kokcygodýnia (kostrčová alebo krížová bolesť), s oblasťou krížových stavcov ako najčastejšie zasiahnutou oblasťou bolesťami.

Chcete sa zbaviť bolesti krížov?

Voltaren

Príčinou bolesti môžu byť svaly, nervy, kosti, kĺby a iné štruktúry stavovcovej chrbtice. Vnútorné orgány, akými sú žlčník a pankreas tiež môžu prispievať k bolesti chrbta.

Možno povedať, že asi 9 ľudí z 10 sa stretne v nejakom období svojho života s bolesťou chrbta a 5 ľudí z 10 ju majú každý deň. Hoci je zriedkavé pre túto bolesť, aby nás permanentne obmedzovala a vo väčšine prípadov hernie disku alebo stenózy, majú odpočinok, injekcie alebo chirurgický zásah podobné všeobecné výsledky zvládnutia bolesti asi po jednom roku. V USA patrí akútna bolesť krížov medzi 5 najčastejších dôvodov pre návštevu lekára a predstavuje

40 % z vymeškaných dní v práci. Okrem toho je samostatne jednotlivým dôvodom pre spôsobenie obmedzenia činností ľudí v celosvetovom meradle.

Klasifikácia

Bolesť chrbta môže byť klasifikovaná rôznymi metódami, ktoré pomáhajú v jej diagnostikovaní a zvládnutí. Podľa doby trvania bolesti sa rozdeľuje do 3 kategórií podľa predpokladanej očakávanej doby vývoja liečenia zasiahnutých oblastí. Akútna bolesť trvá do 12 týždňov, subakútna bolesť sa považuje za bolesti od druhej polovici akútneho obdobia, tiež do 12 týždňov a chronická bolesť je taká, ktorá pretrváva viac než 12 týždňov.

Nešpecifická bolesť chrbáta sa predpokladá, že je spôsobená mäkkými tkanivami, ako sú svaly, fascie a ligamentá. Radikulárna bolesť v rámci spinálnej stenózy, alebo bez nej naznačuje zasiahnutie nervového tkaniva. Sekundárna bolesť chrbta vyplýva zo známych medicínskych diagnóz, akými sú infekcia alebo rakovina. Nešpecifická bolesť  znamená, že dôvod nie je známy presne, ale sa predpokladá, že vychádza z mäkkých tkanív, akými sú svaly, fascie a ligamentá.

Dôvody bolesti chrbta sú rôzne. Približne asi 98 % pacientov s bolesťou chrbta je diagnostikovaných s nešpecifickou akútnou bolesťou chrbta, kde nie sú zistené žiadne vážne podstatné patologické zmeny. Asi 2 %  bolestí je v dôsledku rakovinových metastáz, pokým vážne infekcie akými je spinálna osteomyelitída a epidurálny absces predstavujú menej než

1 %. Najčastejšou príčinou neurologického poškodenia, vrátane slabosti alebo znecitlivenia vyplýva z hernie disku(platničky). Skoro až 95 % hernie disku je lokalizované v dvoch najspodnejších driekových medzistavovcových úrovní.

Pridružené vplyvy

Bolesť chrbta si zvyčajne nevyžaduje okamžitý lekársky zásah. Väčšina záchvatov bolesti chrbta má svoje limitácie a nie je progresívna. Väčšina syndrómov bolesti chrbta je zapríčinená zápalovými procesmi, najmä v akútnej fáze, ktorá typicky trvá od 2 týždňov až po 3 mesiace.

Bolesť chrbta môže byť znakom vážneho zdravotného problému, hoci tieto dôvody nepatria medzi najčastejšie podstatné príčiny :

 • Medzi typické varovné signály potenciálne ohrozujúce život možno zaradiť inkontinenciu močového mechúra a/alebo čriev a progresívnu slabosť nôh.
 • Vážne bolesti chrbta(ako bolesť, čo narušuje spánok), ktoré sú doprevádzané s ostatnými prejavmi vážnych ochorení (ako napr. horúčka, nevysvetliteľná strata hmotnosti) môžu tiež poukazovať na vážne podmienky zdravotného stavu.
 • Bolesť chrbta, ktorá sa vyvinie po traumatickej udalosti, ako napr.po autonehode, alebo  páde, môže indikovať fraktúru kosti alebo iné zranenie.
 • Bolesť chrbta u individuálnych osôb v podmienkach ich zdravotného stavu, ktoré ich stavajú do možnosti vysokého risku spinálnej fraktúry, ako je tomu u osteoporóze alebo mnohonásobnom myelóme si tiež vyžadujú urýchlenú medicínsku pozornosť.
 • Bolesť chrbta u individuálnych osôb, u ktorých je zaznamenaná rodinná história vzniku rakoviny (najmä typ rakoviny, ktorá je známa tým, že sa rozširuje do chrbtice- ako rakovina prsníka, pľúc a rakovina prostaty) by mala byť pozorne preskúmaná, aby sa vylúčilo podozrenie na metastatické ochorenie chrbtice.

Obsah

V niektorých pozorovacích štúdiách je navrhnuté, že dva druhy postihnutí, ktoré sú najčastejšie spájané s bolesťou chrbta- hernia disku v lumbálnej oblasti a degeneratívne ochorenie disku(platničiek) sa nezdajú byť, že sú v prevahe medzi tými, ktorí majú bolesti, než v porovnaní so všeobecnou populáciou a teda mechanizmy, ktoré môžu spôsobovať bolesť nie sú známe. V iných štúdiach sa navrhuje, že až do výšky 85 % prípadov nie sú preukázané fyziologické príčiny.

Niektoré štúdie navrhujú, že psychosociálne faktory, akými sú stres v zamestnaní a disfunkčné rodinné vzťahy môžu veľmi úzko súvisieť s bolesťou chrbta, než iba štrukturálne abnormality odhalené rádiologickou cestou alebo inými medicínskymi zobrazovacími technikami.

Príčiny

Je mnoho potenciálnych zdrojov a príčin bolesti chrbta. Hoci možno povedať, že diagnostikovanie špecifických tkanív chrbtice ako príčiny bolesti prináša však isté problémy. Je to preto, lebo príznaky vznikajúce v rôznych spinálnych tkanivách sa môžu veľmi podobným spôsobom prejavovať a je preto obtiažne ich rozlišovať bez použitia invazívnych diagnostických zásahov, akými je lokálna bloková anestézia.

Ako jeden z potenciálnych zdrojov bolesti chrbta sú kostrové chrbtové svaly. Medzi potenciálne príčiny bolesti vo svalovom tkanive možno zaradiť svalové napnutie(natiahnuté svaly), spazmy svalov a svalová nerovnováha. Avšak medicínske zobrazovacie techniky v mnohých prípadoch bolesti chrbta nevystihujú zaznamenanie poškodenia svalového tkaniva a neurofyziológia svalových spazmov a svalovej nerovnováhy nie je ľahko vysvetliteľná.

Medzi ďalší potencionálny zdroj bolesti krížov patria synoviálne kĺby chrbtice(ako zygapophysial kĺby/facetové kĺby). Tieto boli vymedzené ako primárny zdroj bolesti približne u tretiny ľudí s chronickou bolesťou krížov a u väčšiny ľudí s bolesťou krku a nasledujúcim syndrómom whiplash(hyperflexia – hyperextenzie krku). Treba však poznamenať, že príčina bolesti zygapophysial kĺbov nie je dostatočne preskúmaná. Poškodenie puzdrového tkaniva sa uvádza u ľudí, ktorí majú bolesť v krčnej časti, doprevádzanú so syndrómom whiplash. U ľudí, ktorí majú spinálnu bolesť pochádzajúcu zo zygapophysial kĺbov, jestvuje jedna teória, že intraartikulárne tkanivo(vnútrokĺbové) ako invaginácia(vsunutie) ich synoviálnych membrán a fibro-adipóznych (tukových) meniskoidov(ktoré zvyčajne majú úlohu ako vankúšik, ktorý pomáha kostiam, aby sa mohli plynulo pohybovať) môžu byť na nesprávnom mieste, priškripnuté alebo zachytené a následne vzbudzujú nociceptívu (bolesť).

Je mnoho iných spoločných potenciálnych zdrojov a príčin bolesti chrbáta – medzi ktoré patrí spinálna hernia disku a degeneratívne ochorenia disku alebo istmická spondylolistéza, osteoartritída(degeneratívne ochorenie kĺbov) a lumbálna spinálna stenóza, traumatické poškodenia, infekcia, fraktúry a zápalové ochorenia. Predné ligamenty medzistavovcového disku sú  extrémne citlivé a dokonca aj najmenšie zranenie môže spôsobiť výraznú bolesť.

Radikulárna bolesť(ischias)sa odlišuje od „nešpecifickej“ bolesti chrbta a môže byť diagnostikovaná bez invazívnych diagnostických testov.

Uprenie novej pozornosti sa zameriava na bolesti nesúvisiace s diskom(nediskogénne), kedy pacienti majú zaznamenaný MRI a CT scan bez zmien alebo len s malými odchýľkami. Jeden spôsob najnovšieho výskumu sa zaoberá úlohou dorzálneho rozvetvenia u pacientov, ktorí nemajú žiadne zistené abnormality prostredníctvom medicínskej rádiologickej techniky. (Posterior Rami Syndrome),

Medzi ďalšiu možnú príčinu chronickej bolesti chrbta u ľudí s normálnym scanom je centrálna senzibilácia, kedy počiatočné zranenie alebo príčiny infekčného pôvodu zapríčiňujú dlhotrvajúci stav zvýšenej citlivosti na bolesť. Tento pretrvávajúci stav vytvára bolesť aj po tom, ako došlo k vyliečeniu počiatočného zranenia. Liečba senzibilácie typicky obsahuje nízke dávky anti-depresív.

Rizikové faktory

 • Fajčiari patria k tým, u ktorých sa v porovnaní s ostatnými bude najviac pravdepodobnejšie  vyskytovať bolesť chrbta.

Diagnóza

U väčšiny prípadov bolesti krížov sú zhodné rady lekárov, aby sa nehľadali exaktné, presné diagnózy ale namiesto toho začať s liečbou. Toto predpokladá, že nie je dôvod očakávať, že daná osoba má nejaký podstatný problém. Vo väčšine prípadov sa bolesť vytratí prirodzene po niekoľkých týždňoch. Tiež väčšinou ľudia, ktorí preferujú stanovenie diagnózy prostredníctvom  medicínskych zobrazovacích techník, nemajú väčšiu pravdepodobnosť lepšieho výsledku zvládnutia ochorenia než tí, ktorí čakajú na vyriešenie podmienok priebehu ich ochorenia.

Prevencia

Sú zaznamenané v istej miere evidencie, ktoré navrhujú, že kombináciou získaných vedomostí a cvičením je možné zredukovať risk vyvinutia prejavov bolesti krížov na individuálnej úrovni. Menej kvalitné evidencie sa pripisujú len samotným cvičeniam ako možnostiam pre zníženie úrovne rizika vytvorenia bolesti chrbta.

Ciele pre zvládnutie bolesti chrbta

Cieľom zvládnutia liečby bolesti chrbta je dosiahnutie maximálneho zníženia intenzity bolesti čo najrýchlejšie, ako je to možné a obnoviť schopnosť jedinca tak, aby mohol uskutočňovať aktivity bežného denného života, ďalej pomôcť pacientovi so zvládnutím pretrvávajúcich bolestí, zhodnotenie terapií pre vedľajšie účinky a umožniť pacientovi postup cez množstvo  socio-ekonomických prekážok, brániacich v jeho zotavení a vyliečení. Pre mnohých to znamená udržať bolesť na úrovni, ktorá sa dá zvládnuť, aby sa mohlo pokračovať v rehabilitácii, ktorá potom môže viesť k dlhotrvajúcej úľave bolestí. Tiež pre niektorých ľudí je cieľom využitie nechirurgických liečebných postupov pre zvládnutie bolesti a tiež možnosti vyhnúť sa zásadnému chirurgickému zákroku, pokým pre ostatných môže predstavovať chirurgický zákrok ten najrýchlejší spôsob, ako je možné zlepšiť ich zdravotný stav.

Nie všetky druhy liečby sú účinné pre všetky druhy prejavov u osôb s rovnakými alebo podobnými prejavmi a môžu zistiť, že je potrebné, aby sa pokúsili o niekoľko rozličných druhov liečby, aby sa mohol špecifikovať ten druh, ktorý bude pre nich najvýhodnejší. Súčasný stav foriem prejavov (akútny alebo chronický) je tiež podmieňujúcim faktorom v procese výberu liečby. Iba menší počet pacientov s bolesťou chrbta ( väčšinou sa odhaduje 1-10%) si vyžaduje chirurgický zákrok.

Bolesť

 • Liečba prostredníctvom tepla je užitočná pri svalových sťahoch chrbta alebo v iných stavoch. Podľa získaných prehľadov sa dospelo k záveru, že liečba teplom môže redukovať symptómy akútnej a subakútnej bolesti krížov. Niektorí pacienti majú skúsenosti, že lepšie účinky sa môžu dosiahnuť aplikovaním vlhkého tepla (napr. horúceho kúpeľa alebo vírivky), tiež aj dlhšiou dobou aplikovania tepla s nižšou teplotou (napr. teplé obklady, ktoré si udržia svoju teplotu od 4-6 hodín).
 • Liečba prostredníctvom chladnej kompresie ( ľadom alebo podávanie studených obkladov) môže byť efektívna pri úľave bolesti chrbta v niektorých prípadoch.
 • Užívanie liekov pri chronickej bolesti chrbta je kontroverzné. Krátkodobé užívanie liečiv pre uvoľnenie svalstva je efektívne v úľave akútnej bolesti chrbta. Opiáty preukázali, že nie vždy majú lepší účinok, než len placebo efekt pri chronickej bolesti chrbta, keď sa vezmú do úvahy riziká a úžitky. Nesteroidné proti-zápalové lieky (NSAIDs/NSAIAs) preukázali, že sú viac efektívnejšie, než placebo a sú zvyčajne viac efektívnejšie než paracetamol/acetaminofen. Nie je ešte dostatočne preskúmané v klinických štúdiach, či terapia injekčnou technikou, zvyčajne s aplikovaním kortiko-steroidov, pomáha v prípadoch bolesti krížov.
 • „Vzdelávanie ohľadom chrbáta“ je spôsob, ktorého súčasťou sú oba aspekty – vzdelávanie a fyzické cvičenie. Podľa Cochrane prehľadu, uverejneného v r. 2016 sa uvádza, že potvrdenia účinnosti tohto prístupu (vzdelávania) je na dosť nízkej kvalite a nebolo možné potvrdiť tvrdenie vo všeobecnosti, či je tento spôsob efektívnym, alebo nie.
 • Sú limitované dôkazy o tom, že masáže môžu pomôcť tým, ktorí majú bolesti krížov. Masáž môže poskytnúť krátkodobú úľavu od bolesti, ale nie funkčné zlepšenie u tých, ktorí majú dlhodobé bolesti( chronické) a subakútne bolesti krížov a treba podotknúť, že tento zlepšujúci účinok nepokračuje po nepretržitom aplikovaní masáží 6 mesiacov.Tiež neboli zaznamenané žiadne vážne vedľajšie účinky v súvislosti s aplikovaním masáži.
 • Cvičenie môže predstavovať efektívny prístup pre redukovanie bolesti, ale malo by byť vykonávané pod dohľadom profesionálnych odborníkov. Vo všeobecnosti, niektoré formy zásadného strečingu a cvičenia je pokladané za základný komponent väčšiny programov určených pre chrbát. Hoci v jednej štúdii sa uvádza, že cvičenie je efektívne pri chronickej bolesti, ale nie pri akútnej bolesti. V inej štúdii sa uviedlo, že cviky pre zlepšenie funkčnosti chrbáta pre osoby s akútnou bolesťou sú menej efektívnejšími, než ako neustále pokračovanie v bežných aktivitách, až po mieru ich tolerovania.
 • Vzdelávanie a prispôsobenie prístupu, zameraného na psychologické alebo emocionálne stavy človeka- kognitívna terapia a progresívna relaxačná terapia môžu redukovať chronickú bolesť.

Spôsoby výkonu liečby

Pre bolesť chrbta, ktorá súvisí s ochorením ischias, dochádza k aplikácii steroidov injekčnou formou do chrbtice v oblasti epidurálnej za pomoci rádiologickej intervencie a môže dôjsť k zlepšeniu prejavov bolesti a tým zníženiu potreby vykonať chirurgický zákrok.

Nie je dostatočne jasne preukázaná užitočnosť v aplikovaní neurotómie(preťatí nervu) pri sakroiliakových kĺboch.

Chirurgické zákroky môžu byť vhodné u ľudí s :

 • herniou krížového disku (platničiek) alebo degeneratívnych ochoreniach disku(platničiek)
 • Krížovou spinálnou stenózou, spôsobenou herniou krížového disku(platničky), degeneratívnymi kĺbovými ochoreniami alebo spondylolistézou
 • Skolióze
 • Kompresných fraktúrach

Chirurgické postupy sú zvyčajne tou najposlednejšou voľbou vo výbere liečby bolesti chrbta. Chirurgické zákroky sa zvyčajne odporúčajú v tých situáciach, keď boli už všetky ostatné možnosti liečby vyskúšané alebo keď ide o ohrozenie života. V r. 2009 systematický prehľad chirurgických zákrokov na chrbtici zistil, že pre určité diagnózy je chirurgický zákrok mierne lepší, než iné využívané spôsoby liečby, ale užitočnosť chirurgických zákrokov často z hľadiska dlhodobého klesá nadol.

Medzi hlavné chirurgické postupy pri chrbtici patria diskektómia, spinálna fúzia, laminektómia, odstránenie tumorov a vertebroplastika(spevnenie stavcov injekč.formou)

Sú rozličné druhy chirurgických postupov, ktoré sa využívajú pri liečení rôznych podmienok, ktoré zapríčiňujú bolesť chrbta. Nervová dekompresia, fúzia jednotlivých segmentov a korekcia deformít – to sú niektoré príklady. Prvý typ chirurgického zákroku sa primárne uskutočňuje u starších pacientov ktorí trpia bolesťami, spôsobené podráždením nervov alebo ich poškodením. Fúzia kostných segmentov sa tiež dáva do súvislosti so spinálnou fúziou a v tomto zákroku sa využíva fúzia dvoch alebo viacerých kostných fragmentov za pomoci kovového spojenia. A posledný typ chirurgického zákroku sa zvyčajne uskutočňuje pri korekcii vrodených deformít alebo v prípadoch, kde je bolesť zapríčinená traumatickou fraktúrou. V niektorých prípadoch korekcie deformít znamenajú odstránenie kostných fragmentov alebo poskytnutie stabilného zabezpečenia pre chrbticu. Iný druh chirurgického zákroku, ku ktorému dochádza k nápravám lézií medzistavovcového disku(platničky), kedy sa človek veľmi rýchlo zotaví (iba do niekoľkých dní) predstavuje odstránenie fibrózneho jadra v postihnutom medzistavovcovom disku(platničky). Rôzne postupy, ktoré rozoberieme v nasledujúcej časti môžeme nájsť podrobnejšie popísané v rôznej odbornej literatúre.

Diskektómia sa vykonáva vtedy, keď sa jedná o herniu disku (medzistavovcovej platničky) alebo o jeho extrúziu. Tento postup predstavuje odstránenie vysunutého disku, či už celého alebo len jeho časti , ktoré svojim tlakom pôsobí na nervový koreň. Obsah disku, ktorý tlačí na nerv sa potom odstráni malým rezom, ktorý sa urobí v okolí disku. Obdobie zotavenia po tomto zákroku netrvá dlhšie ako 6 týždňov. Typ zákroku, v ktorom dochádza k odstráneniu kostných fragmentov cez endoskop sa nazýva perkutánnne odstránenie disku. Mikro-diskektómie sa môžu uskutočňovať ako diskektómie v rôznych prípadoch, za pomoci zväčšovadla obrazu, aby sa dosiahol veľmi malý rez a teda aj čo najkratší proces zotavenia.

Spinálna fúzia sa uskutočňuje v takých prípadoch, keď pacient mal odstránený úplne disk alebo ak iné okolnosti zapríčinili to, že stavce sa stali nestabilnými. Tento zákrok pozostáva v spojení dvoch alebo viacerých stavcov pri použití kostných štepov a kovového spojenia, aby sa posilnila odolnosť a sila liečenej kosti. Zotavenie pacienta po spinálnej fúzii môže trvať do jedného roka, vo veľkej závislosti od veku pacienta, ďalej od dôvodov,prečo sa uskutočnil tento zákrok a tiež od toho, koľko kostných segmentov bolo potrebné spojiť fúziou.

V prípade spinálnej stenózy a hernie disku(platničky) sa môže uskutočniť laminektómia. Počas tohto zákroku sa redukuje tlak na nervy, čím teda dochádza k úľave bolesti. Špecificky vytvorený cvičebný program pre obdobie rekonvalescencie môže zvýšiť funkčný status a znížiť úroveň bolesti, v porovnaní s najviac rozšíreným doporučením zostať „aktívnym“.

Chirurgické zákroky na chrbtici sa uskutočňujú z dôvodu prevencie rastu benígnych a malígnych tumorov. V prvom prípade, cieľom chirurgického zákroku je uvoľniť tlak na nervy, ktorý je spôsobený benígnymi rastami, pokým v druhom prípade je cieľom zabrániť šírenie rakoviny do iných častí tela. Zotavenie závisí od typu tumora, ktorý bol odstránený, od zdravotného stavu pacienta a veľkosti tumoru.

Neurčité výhody

 • Kompresná terapia chladom sa doporučuje v prípadoch natiahnutého chrbta alebo chronickej bolesti a jej predpokladom je redukovať bolesť a zápal, najmä po veľmi náročných aktivitách ako je golf, práce v záhrade alebo posilňovanie. Hoci meta-analýza randomizovaných kontrolných pokusov uskutočnená Cochrane Collaboration dospela k záverom,že „ Evidencia aplikovania liečby chladom pri bolesti krížov je dokonca do značnej miery limitovaná a zahŕňa iba 3 štúdie veľmi nízkej kvality. Žiadny uzáver sa nedá vyjadriť o účinkoch aplikovaní chladu pri bolesti krížov.“
 • Odpočinok v posteli sa zriedkavo doporučuje z hľadiska toho, že môže zhoršiť symptómy a v prípade, že je nevyhnutný, tak je zvyčajne limitovaný na jeden-či dva dni. Predĺžený pobyt v posteli alebo neaktívnosť má opačný účinok, pretože vedie k stuhnutosti a tým k väčšej bolesti.
 • Inverzná terapia je užitočná pre dočasnú úľavu bolesti vďaka metódam, založených na princípoch ťahu alebo ťahania stavcov ( v tomto prípade gravitáciou.) Pacient je zavesený v pozícii dole hlavou na nejaký čas od členkov alebo kolien až pokým sa neuskutoční tento proces. Efekt môže byť dosiahnutý bez kompletného vertikálneho zavesenia ( 90°) a postrehnuteľné úžitky môžu byť pozorovateľné v uhloch od 10-45°.
 • Ultrazvuk nepreukázal svoje prednosti v týchto využitiach a stráca svoju obľúbenosť

Chronická bolesť chrbta

Ľudia, u ktorých bolesti chrbta pretrvávajú 3 alebo viacej mesiacov, podliehajú riziku fyzickému, psychologickému a sociálnej disfunkčnosti. Pre takýchto ľudí je najviac pravdepodobné, že budú mať menej bolesti a obmedzenosti, ak dostanú multidisciplinárne zásahy. Medzi ne možno zaradiť kombináciu fyzioterapeutických,psychologických a vzdelávacích možností, uskutočnených tímom špecialistov s rôznymi zručnosťami. Takéto multidisciplinárne liečebné programy sú často dosť cenovo náročné a intenzívne. Sú viac vhodné pre ľudí s vážnymi alebo komplexnými problémami.

Ľudia, ktorí majú chronickú bolesť chrbta môžu mať limitované možnosti pohybu a /alebo citlivosť na dotyk. Ak sa bolesť zhoršuje, alebo istý varovný signál môže indikovať rôzne vážne problémy, potom sa doporučuje ďalšie testovanie. Medzi tieto varovné signály patria slabosť, citlivosť alebo mravčenie, horúčka, strata hmotnosti alebo problémy s udržaním moču a/alebo stolice.

Alternatívna medicína

 • Štúdie zamerané na zásahy navrhujú, že tento prístup má podobné účinky ako iné terapie a je účinnejší ako placebo efekt. Čo sa týka zásahu za pomoci liečív alebo anestézie, v prehľade vydaného v r. 2013 sa dospelo k uzáveru, že nie sú dostatočné podpory pre ne pri chronickom type bolestí.
 • Akupunktúra má dokázané výhody pri liečbe bolestí chrbta a nedávno uskutočnený randomizovaný kontrolný pokus navrhuje nepatrný rozdiel medzi reálnou a imitovanou akupunktúrou.
 • Tiež bola navrhnutá elektroterapia, ako napr. transkutánna elektrická stimulácia nervov (TENS). Dva randomizované kontrolné pokusy potvrdili konfliktné výsledky. Toto viedlo k tomu, že Cochrane Collaboration dospel k uzáverom, že jestvuje neucelená evidencia pre podporu použitia TENS. Okrem toho, stimulovanie miechy pri použití elektrického prístroja na prerušenie signálov bolesti , ktoré sú vysielané do mozgu, boli preskúmavané z hľadiska rôznych skrytých príčin bolesti chrbta.
 • Nie je jasné, či nízko-úrovňová laserová terapia je účinná pri bolesti chrbta

V r. 2017 bolo uvedené v systematických prehľadoch, že tai-chi a mindfulness (mysľou ovládané) redukovanie stresu patria medzi efektívne zásahy

Tehotenstvo

Asi 50% žien má skúsenosti s bolesťou chrbta počas tehotenstva. Bolesť chrbta v tehotnosti môže byť dostatočne závážna, aby zapríčinila výraznú bolesť a neschopnosť a ich pre-dispozíciu k návratu bolesti v nasledujúcom tehotenstve. Žiadne výrazné riziko bolesti chrbta v súvislosti s tehotenstvom nebolo zistené so zvýšením hmotnosti, cvičením, spokojnosťou v práci alebo výslednými faktormi tehotenstva, akými sú váha novorodenca, jeho dĺžka a Apgarove hodnotenie.

Biomechanické faktory v tehotenstve poukazujú na to, že potenciálna možnosť bolesti krížov v tehotenstve zahŕňa abdominálne sagitálne a transverzné diametre hĺbkovej lumbálnej lordózy. Medzi najčastejšie faktory, ktoré zhoršujú bolesti chrbta počas tehotenstva patria státie, sedenie, nahýnanie sa vpred, dvíhanie a chodenie. Bolesť chrbta počas tehotenstva môže byť charakterizovaná v stehnách a sedacom svale, v noci môže byť taká výrazná, že prebudí pacienta, tiež sa bolesť stupňuje počas noci alebo bolesť sa zvyšuje počas dňa.

Vyhýbanie sa náročnému zaťaženiu, dvíhaniu ťažkých bremien a najmä takých, pri ktorých je nesymetricky uložená záťaž, a pohybom, ako nadmerné vykrúcanie sa počas dvíhania bremien, môže byť nápomocné. Priame ohnutie sa k zemi bez ohnutia v kolenách má vážne následky na krížovú časť chrbtice počas tehotenstva a tiež u ostatných ľudí, čo vedie k napnutiu, najmä v driekovovo-krížovej časti, ako výsledok napnutia multifidusu(lichobežníkového svalu).

Chcete sa zbaviť bolesti chrbta?

Voltaren

Cviky účinné proti bolesti chrbta a chrbtice

Doteraz sme sa venovali hlavne tomu, čo tento stav spôsobuje. Predstavme si teraz niekoľko najúčinnejších cvikov, ktoré vám pri správnom výkone nielenže odstránia bolesti chrbta, ale dokonca vám posilnia jeho svaly. Vďaka posilňovaniu a naťahovaniu si budete správnu pozíciu tela lepšie fixovať, vaše telo si na ňu zvykne a v tomto našom kontexte budete menej zraniteľný.

 1. Pilates, plávanie

Pilates je špeciálny druh cvičenia, ktorý pozostáva z naťahovania svalstva celého tela, čím sa zvyšuje jeho ohybnosť. Pôsobí na správne držanie tela, tým pádom sa pomocou jeho cvikov bolesti chrbta nielen zbavíte, ale posilníte aj iné svaly tela, napr. aj na bruchu.

Iným vhodným cvikom je plávanie, konkrétne kraul, ktorý nás núti udržať sa nad hladinou pomocou vyrovnaného tela. Vďaka plávaniu si naťahujete svaly, hlavne chrbtové, čím môže dôjsť k odstráneniu bolesti. Mnoho z nás ale nemá prístup k bazénom, preto vám nižšie ponúkame cviky, ktoré môžete vykonávať aj z pohodlia domova a bez špeciálnych pomôcok.

 1. Zdvíhanie panvy

Tieto cviky slúžia nielen na posilnenie panvového dna a brušného svalstva, ale dokonca naťahujú chrbát, čím ho vedia posilniť a zbaviť bolesti. Toto cvičenie sa vykonáva nasledovne. Ľahnite si na zem, prípadne na podložku. Pokrčte nohy, pričom chodidlá máte na zemi. Teraz sa do nich a do ramien zaprite a pomaly dvíhajte zadok, ideálne, ak ho máte „stlačený“. Dvíhajte až do bodu, keď už viac hore ísť nemôžete, ale chodidlá majte stále na zemi. V takejto polohe zotrvajte aspoň 5-10 sekúnd. Naťahovanie chrbta a uvoľnenie od bolesti možno pocítiť skoro ihneď. Potom sa pomaly vráťte do začiatočnej polohy, zadok dajte na zem a postup niekoľkokrát opakujte.

 1. Mačací chrbát

Klasický školácky cvik, na ktorý ste už možno aj zabudli, no ktorý vás vie zbaviť bolesti chrbta a pekne ho ponaťahovať. Dajte sa na „štyri“: kolená sú na zemi, špičkami chodidiel a rukami sa opierate o podložku. Zadok, chrbát, ramená a hlava sú v jednej rovine. Teraz len dvíhajte chrbticu nahor a nadol. Variáciou tohto cviku je aj ponechanie kolien na zemi a postupný posun obidvoch rúk dopredu, až kým nepocítite „pnutie“ v chrbte. Pokojne ním môžete pohýbať zľava doprava. Postupne sa vráťte do začiatočne polohy.

 1. Kobra

Ďalšia zvieracia pomôcka, ktorá pozostáva v ľahu na bruchu. Dlane si dajte do jednej roviny s ramenami a postupne sa kolmo dvíhajte. Nohy ostávajú na zemi, pohybuje sa len trup a ruky. Aj tento zvierací cvik predchádza bolesti chrbta, prípadne ju zmierňuje.

 1. Mostík

Opäť návrat do školy tzv. obrátený mačací chrbát. Ľahnite si na chrbát. Ruky „pretočte“ za hlavu, aby sa dlane pevne dotýkali zeme. Pomocou odporu rúk a nôh dvíhajte brucho a chrbát, až kým nevytvoríte mostík a nepocítite isté uvoľnenie. V polohe ostaňte niekoľko sekúnd. Cviky opakujte niekoľkokrát. Najlepšie v kombinácii s inými vyššie uvedenými.

 1. Otáčanie hlavy do strán

Tieto cviky by mali byť súčasťou začiatku každého dňa, nielen preto, že môžu odstrániť bolesť chrbta, ale aj preto, že vás pekne ponaťahujú. Sú úplne jednoduché. Stojte vzpriamene a hlavu točte doprava, doľava, dopredu, dozadu, zboka nabok.

 1. Krížové dvíhanie končatín

Dajte sa na mačku, t. z. na nohy a na ruky so zadkom, chrbtom, ramenami a hlavou v jednej rovine. Tieto cviky pozostávajú zo súčasného dvíhania vzpriamenej pravej ruky a ľavej nohy a ľavej ruky a pravej nohy. Účinné však býva dvíhanie končatín rovnakej časti tela nabok. Teda pravá ruka súčasne s pravou nohou a naopak.

 1. Oprite sa o zárubňu

Tento cvik vyžaduje minimálnu námahu. Vystrite svoje ruky, aby sa dlane dotýkali hornej zárubne. Prehnite sa čo najviac dopredu, pričom sa ramená snažte uvoľniť, ale dlane samozrejme nie, ináč by to mohlo skončiť nehodou. Podobným cvikom o zárubňu je aj upaženie, pričom prechodu rúk bráni zárubňa. Opäť sa dvermi snažte prejsť, no dlane neuvoľňujte.

 1. Cviky s fitloptou

Ak máte k dispozícii fitloptu, dajú sa s ňou robiť veľké veci a rovnako sa aj pomocou jej cvikov viete zbaviť bolesti chrbta. Ľahnite si na ňu či už bruchom alebo chrbtom a rukami a nohami sa ju snažte „obopnúť“.

 1. Šípka

Šípka je typ cviku, ktorý opäť posilňuje chrbát a zbavuje ho bolesti. Ľahnite si na brucho. Nohy dajte mierne od seba, pričom sa špičky chodidiel dotýkajú zeme. Ruky dajte pred seba tzv. na supermana. Teraz ich len naťahujte čo najďalej pred seba. Ešte účinnejšie je ich dvíhať v sklone (resp. ich nadvihovať pomocou sily ramien), pričom je tomu potrebné prispôsobiť aj polohu hlavy. V polohe ostaňte niekoľko sekúnd, potom ju zopakujte.

 1. Sed s vystretým chrbtom

Jednoducho si sadnete na rovnú podložku, najlepšie je urobiť turecký sed a vyrovnajte sa. V tejto polohe zotrvajte čo najdlhšie. Ruky si pokojne môžete dať na ramená alebo za krk, pričom tie sú s lakťami v jednej rovine a k obyčajnému sedu môžete pridať aj vytáčanie lakti doprava a doľava.

 1. Jemný predklon

Tento cvik nazývame aj imaginárna stolička. Je potrebné mať jemne pokrčené nohy a dať ich trochu od seba. Dlane môžete položiť na stehná prípadne nad kolená. Urobte jemný predklon, ale samozrejme s vystretým chrbtom. Do cviku môžete zakomponovať aj ruky, ktoré nasmerujete na šípku, teda dohora, pričom samotnú polohu tela nemeníte.

 1. Upažovanie s činkami v predklone

Tento cvik na chrbát si už vyžaduje pomôcku, akou je činka. Konkrétne dve. Predkloňte sa tak, ako sme uviedli v predchádzajúcom prípade. Ruky s činkami si dajte k telu a kolmo bez ich zohýbania ich dvíhajte. Úľavu od bolesti cítiť aj bez použitia činiek. No s činkami spevňujete chrbtové svalstvo.

 1. Rotácia nôh

Ďalšie bežné naťahovacie cvičenie. Ľahnite si chrbtom na zem alebo na podložku. Vyrovnajte sa. Pravú nohu skrčte a preložte ju cez ľavú nohu, pričom najlepšie je, ak sa koleno pravej nohy dotýka zeme. Chrbticu s rozpaženými rukami držte rovno. Postup opakujte s ľavou nohou.

 1. Mŕtvy ťah

Opäť cvik, ktorý si žiada profesionálnejšie vybavenie, aké sa nachádza v každej posilňovni. Potrebné je mať k dispozícii klasickú vzpieračskú činku. Mŕtvy ťah pozostáva z jej zdvihnutia z drepu do vzpriamenej polohy. Je veľmi dôležité dbať na správne držanie tela, ináč to môže namiesto uvoľnenia bolesti priniesť vážne následky.

Cviky proti bolesti chrbta nemusia byť vždy dobrý nápad

Je normálne, ak sa chceme od často zdĺhavej návštevy lekára, prípadne od špeciálnych liečiv  ochrániť. Vtedy siahame po metódach, ktoré sú nášmu telu prípadne orgánom tela prirodzenejšie a až tak neuškodia. Také cviky zvládnu bolesť chrbta odstrániť, ale platí to iba v niektorých prípadoch. Napr. pri preťažení svalstva a kĺbov, poškodenej platničke, v tehotenstve, pri zlom držaní tela, zlej obuvi či zlom matraci a vankúši.

Pokiaľ je príčinou choroba, zápal alebo úraz, vykonávanie týchto cvikov sa neodporúča, iba ak vám to schváli lekár. Prípadne vám fyzioterapeut poradí, čo vo vašom konkrétnom prípade robiť môžete a čo už nie. Každopádne, ak vaša bolesť chrbta trvá dlhšie alebo ste sa našli v niektorých z nižšie uvedených prípadov, cviky nevykonávajte a určite sa obráťte na odborníka. O aké prípady teda ide?

 • ak sa bolesť stupňuje, ani po niekoľkých týždňov domácej liečby sa nezlepšuje (pokoj, cviky, gél) a už nezaberajú ani analgetiká
 • ak zaznamenávate postup nepríjemností smerom k dolným končatinám a strácate v nich citlivosť
 • ak ju pociťujete aj v pokoji a budíte sa kvôli nej zo spánku
 • ak spozorujete ťažkosti pri vyprázdňovaní mechúra a rovnako aj pri stolici

Pri riešení problémov, akým je určite aj bolesť chrbta sa snažíme riadiť laickým rozumom a možno aj skúsenosťami, pričom ani neuvažujeme nad jej príčinou. Často si myslíme, že okrem cvikov je dobré na bolestivé miesto priložiť teplý obklad alebo ho rozmasírovať. To ale vôbec nemusí byť dobrý nápad, hlavne ak je príčina vážnejšia alebo ide o svalové natiahnutie. Ak nezaberá samoliečba, lekárom stanovená liečba a iná diagnóza bola vylúčená, pristúpiť sa môže k iným, odbornejším zákrokom, akými sú napr. ozónoterapia, McKenzie metóda, periradikuloterapia, liečba orthokinom či stimulácia elektródami.

Bolesť krížov

Symptómy bolesti krížov, diagnóza a liečba

Drieková chrbtica, alebo spodný chrbát  predstavuje veľmi pozoruhodné vzájomné zosúladenie kostí, kĺbov, nervov, väzov a svalov, ktoré  navzájom poskytujú podporu, pevnosť a flexibilitu. Ale táto komplexná štruktúra  má tiež vplyv na to, že  táto časť je veľmi náchylná na zranenie a a bolesť.

Pre lepšie pochopenie tejto komplikovanej záležitosti, uvádzame v tomto článku  vysvetlenie pre pochopenie symptómov, somatických nálezov, zobrazovacie techniky a injekčné techniky  pre určenie presnej diagnózy.

Keď sa dospeje k tomu, že je určená presná diagnóza, ktorá určuje príčiny získanej bolesti v krížoch, potom môžu byť vybrané najlepšie  možnosti liečby, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné.

Dôvody bolesti a seknutia v krížoch

Kríže plnia úlohu podpory váhy hornej časti trupu a poskytujú mobilitu  pre každodenné pohyby ako ohýbanie či stočenie. Svaly v krížoch  sú zodpovedné za ohýbanie a otáčanie bokov pri chôdzi  a zároveň ako aj podpora chrbtice. Nervy v krížoch dodávajú vnímanie a výkonnosť   svalov v panve, nohách a chodidlách.

Väčšina akútnej bolesti krížov vyplýva z poškodenia svalov, väzov, kľbov alebo diskov (platničiek). Telo tiež reaguje na poranenie  prostredníctvom  zmobilizovania zápalovej liečivej   odozvy. Hoci zápalový proces  je menší, môže však  spôsobiť vážne bolesti.

Vzhľadom na výrazné prekrývanie  nervového zásobovania do diskov(platničiek), svalov, väzov a ostatných chrbticových štruktúr, môže byť veľmi náročné pre mozog vymedziť presne, čo spôsobuje túto bolesť. Napr. degeneratívne zmeny alebo natrhnutie disku(platničky) môže spôsobovať rovnaký pocit bolesti, ako pri natiahnutí svalov- obe vytvárajú zápalové procesy a bolestivé stiahnutie svalov v rovnakej oblasti. Svaly a väzy sa liečia rýchlo, pokým však natrhnutie disku(platničky) sa môže alebo vôbec  nemusí takisto rýchlo liečiť. Časový priebeh bolesti pomáha určeniu  jej príčiny.

Rozsahy  druhov bolestí  krížov

Bolesť  krížov v sebe zahŕňa široké rôznorodé symptómy. Môže sa pohybovať od miernej a dosť nepríjemnej , až po ťažkú a neznesiteľnú. Bolesť  krížov môže začať náhle alebo pomaly –  s  možnosťami jej nástupu a odozvy- a môže postupne sa stávať horšou.

V závislosti na podstate príčiny bolesti, je možné sa stretnúť s rôznymi spôsobmi jej prejavu, ako napr:

 • Bolesť, ktorá je tupá, nepríjemne bolestivá, lokalizovaná v oblasti krížov
 • Ostrá, intenzívna bolesť, ktorá prechádza z oblasti krížov až smerom k zadnej časti stehien, v niektorých prípadoch postupuje až smerom k spodnej časti dolných končatín alebo ku chodidlám a môže byť doprevádzaná zníženou citlivosťou alebo mravčením(ischias).
 • Kŕče svalov a ich stiahnutie v krížoch, panve a v bokoch
 • Bolesť, ktorá sa zhoršuje po nadmernom sedení alebo státí
 • Ťažkosti pri vyrovnaní tela, pri chôdzi, alebo pri zmene pozície od stoja k sedu

Okrem toho, symptómy bolesti v krížoch sú zvyčajne vyjadrené v závislosti  druhu ich nástupu a doby trvania.

 • Akútna bolesť – tento druh bolesti typicky prichádza náhle a trvá niekoľko dní alebo týždňov a považuje sa za normálnu reakciu  odozvy tela na poranenie či poškodenie tkaniva. Bolesť postupne ustupuje počas procesu
 • Subakútna bolesť krížov – trvá zvyčajne v rozmedzí 6 týždňov až 3 mesiacov a tento druh bolesti je zvyčajne mechanického pôvodu (ako napr. natiahnutie svalov alebo kĺbov), ale bolesť sa predlžuje. Preto v tomto štádiu je potrebné vziať do úvahy  doporučované medicínske zásahy, ak bolesť je vážna a limituje schopnosť človeka  vykonávať bežné a denné aktivity, spánok a prácu.
 • Chronická bolesť krížov – zvyčajne je charakterizovaná ako bolesť krížov, ktorá trvá viac než 3 mesiace a tento druh bolesti je zvyčajne vážny, nereaguje na iniciálnu liečbu a vyžaduje si medicínsky zásah potrebný pre určenie presného pôvodcu tejto bolesti.

Typy bolesti v krížoch

 Je možné rôznymi spôsobmi charakterizovať bolesť krížov  a medzi dve najhlavnejšie patria:

 • Mechanická bolesť Možno povedať, že táto najčastejšia príčina bolesti krížov- mechanická bolesť ( axiálna) je primárne zapríčinená svalmi, väzmi, kľbami ( facetové kĺby, sakroiliakálne kĺby) alebo kostí v  chrbtici a v jej okolí. Tento typ bolesti zvyčajne býva lokalizovaný v krížoch, sedacom svale a niekedy v hornej časti nôh.  Bolesť je zvyčajne ovplyvnená záťažou chrbtice a môže sa meniť v závislosti od druhu pohybu (dopredu, dozadu,otočenie), aktivity, státia, sedenia alebo odpočinku.
 • Radikulárna – tento typ bolesti sa môže vyskytnúť, ak je koreň chrbticového nervu narušený  útlakom alebo zapálený. Koreňová bolesť môže pokračovať smerom do koreňovej nervovej sústavy alebo dermatómu, smerom  nadol do sedacieho svalu  a/alebo nôh. Má výrazný ostrý prejav, elektrizujúci,na pocit pálivý druh bolesti a môže sa dávať do súvislosti tiež so znížením citlivosti alebo oslabením(ischias). Je typicky lokalizovaná iba na jednej strane tela.

Jestvuje veľa ďalších iných zdrojov bolesti, vrátane klaudikačný typ bolesti (zo stenózy), myelopatická bolesť, neuropatická bolesť, deformity, tumory, infekcie, bolesť zo zápalových procesov(ako napr. reumatická artritída alebo ankylózová spondylitída) a bolesť, ktorá má pôvod v iných častiach tela a prejavuje sa v oblasti krížov (ako napr. obličkové kamene alebo ulcerózna kolitída)

Je tiež možné aj to, že sa vyvinie bolesť v krížoch bez definitívnej príčiny. Keď k tomu dôjde, potom  je potrebné sa primárne sústrediť na liečbu symptómov ( než  iba na ich príčinu) a na celkový zdravotný stav pacienta.

Pre subakútnu a chronickú bolesť krížov je stanovenie diagnózy dôležité pre vymedzenie základov  vhodnej liečby a rehabilitácie. Liečba bolesti v krížoch redukuje pravdepodobnosť návratu bolesti a pomáha zabrániť vyvinutie chronickej bolesti chrbta.

Chcete sa zbaviť bolesti chrbta?

Voltaren

Príčiny bolesti krížov

Bolesť  krížov je často spôsobená natrhnutými alebo natiahnutými svalmi alebo väzmi. K tomuto môže dôjsť napr. pri  dvíhaní ťažkého predmetu, náhlym pohybom, nesprávnym postojom tela, alebo zraneniami v športe. K natrhnutiu či  natiahnutiu mäkkých tkanív v oblasti krížov môže dôjsť  odrazu, náhodne alebo sa môže vyvinúť postupne priebehom času vďaka opakovaným pohybom. Kým napnutie a natiahnutie nezneje príliš vážne a zvyčajne nezapríčiňuje dlho-trvajúcu  bolesť, akútna bolesť môže byť vážnym prejavom.

Najčastejšími príčinami  bolesti  krížov sú mechanické vplyvy a poranenia mäkkých tkanív. Tieto poranenia môžu v sebe zahŕňať poškodenie medzistavovcových diskov(platničiek), kompresiu nervových koreňov a nesprávnu pohyblivosť spinálnych kĺbov.

Medzi jednu z najčastejších príčin bolesti  krížov patrí natrhnutie alebo presilenie svalu a/alebo väzu.

Natrhnutie a napnutie  svalov a väzov

K natrhnutiu alebo napnutiu mäkkých tkanív v oblasti krížov môže dôjsť náhle alebo sa môže vyvinúť postupom času pod vplyvom opakovaných pohybov.

 • K natrhnutiu dochádza vtedy, keď je sval príliš natiahnutý a pretrhne sa, čím sa poškodí
 • K natiahnutiu dochádza vtedy, keď účinky nadmerného natiahnutia zasiahnú väzy, ktoré spájajú kosti pospolu.

Z praktického hľadiska nie je dôležité či sval alebo väz je poškodený, pretože symptómy a liečba sú rovnaké.

Medzi  spoločné príčiny  týchto poškodení patrí:

 • Zdvíhanie ťažkého objektu, alebo stočenie chrbtice počas dvíhania niečoho
 • Náhle pohyby, ktoré zapríčiňujú príliš veľa záťaže na kríže, ako napr. pád
 • Dlhodobé nesprávne držanie tela
 • Športové zranenia, obzvlášť v športoch, ktoré zahŕňajú stočenie chrbtice alebo veľké silové zaťaženia

Pokým natrhnutie a napnutie  nemusí znieť príliš vážne a obyčajne nezapríčiňuje dlho-trvajúcu bolesť,  akútna bolesť môže mať  vážny charakter.

Príčiny  chronickej bolesti krížov

Bolesť sa považuje za chronickú, ak pretrváva viac než 3 mesiace a presahuje prirodzený liečivý proces v tele. Chronická bolesť krížov sa  často  spája s problémami  diskov (platničiek), kĺbov a/alebo podráždením nervového koreňa. Medzi spoločné príčiny patrí:

Lumbálna hernia disku(platničky) – V nej sa  gélovitý stredný obsah disku môže vysunúť cez  vonkajšiu vrstvu a začne  dráždiť najbližší nervový koreň. Časť disku, v ktorom došlo k hernii  obsahuje proteíny, ktoré zapríčiňujú zápalový proces, keď dosiahnú nervový koreň a zapálový proces  ako aj kompresia nervov spôsobuje bolesť nervového koreňa.  Stena disku(platničky) je tiež bohato zásobená nervovými vláknami a pretrhnutie jej steny môže spôsobiť vážnu bolesť.

Degeneratívne  postihnutie disku (platničky) – Po narodení  sú medzistavovcové disky(platničky) preplnené vodou a sú v tom najlepšom stave. Tak ako ľudia starnú, postupom času platničky strácajú hydratáciu a sa opotrebávajú. Tým, ako platničky strácajú svoju  hydratáciu, nie sú schopné  účinne odporovať tlaku  a dochádza k transferovaní sily na  stenu platničky, ktorá sa môže pretrhnúť a spôsobiť bolesť alebo oslabenie, ktoré môže viesť k hernii. Platnička môže  byť tiež úplne zničená a prispieť  k vytvoreniu stenózy.

Nefunkčnosť facetových kĺbov – Za každou platničkou sa nachádzajú 2 facetové kĺby v každom  pohybovom segmente  lumbálnej chrbtice. Tieto kĺby majú chrupavku medzi kosťami a sú obklopené puzdrovitým väzom, ktorý je bohato inervovaný (zásobený) nervami. Tieto kĺby môžu byť bolestivé samy o sebe, alebo v spojení s bolesťami platničiek.

Nefunkčnosť sakroiliakového kĺbu – Sakroiliakový kĺb spája krížovú kosť v spodnej časti chrbtice s oboma stranami panvy. Je to pevný, veľmi málo pohyblivý kĺb, ktorý primárne absorbuje záťaž a napätie medzi hornou časťou tela a jej dolnou. Sakroiliakový kĺb sa môže stať  bolestivým, ak dôjde k jeho zápalu (sakroilitíde), alebo ak  dochádza k príliš veľkému či skoro minimálnemu pohybu kĺbu.

Spinálna stenóza – Toto ochorenie spôsobuje bolesť zúžením-stenózy miechového kanálu , kde sú umiestnené korene nervov. Zúženie môže byť centrálne, foraminálne, alebo oboje a  zároveň môže byť v jedno alebo viacnásobnej úrovni v krížovej oblasti.

 Spondylolistéza – K týmto podmienkám dochádza vtedy, keď sa jeden stavec skĺzne nad susedný.  Je 5 typov spondylolistézy, ale najčastejšie sú sekundárne- v dôsledku poruchy alebo fraktúre častí medzi facetovými kĺbami alebo mechanickou nestabilitou facetových kĺbov (degeneratívne poškodenie). Bolesť môže byť zapríčinená nestabilitou(chrbáta) alebo kompresiou nervov (v nohách).

Osteoartritída – V týchto prípadoch dochádza k opotrebovaniu a natrhnutiu platničky a facetových kĺbov.  Dochádza k zápalovým procesom, nestabilite a stenóze rôznych stupňov a môže sa vyskytnúť na jednotlivej alebo viacnásobnej úrovni  krížovej chrbtice. Spinálna osteoartritída  sa dáva do súvislosti so starnutím a len veľmi pomaly sa zlepšuje. Tiež  sa dáva do súvislosti so spondylózou alebo degeneratívnymi ochoreniami kĺbov.

Deformity – Zakrivenie chrbtice môže byť spôsobené skoliózou alebo kyfózou(zhrbením). Tieto deformity môžu súvisieť s bolesťou krížov, ak dôjde k celkovému zničeniu platničiek, facetových kĺbov, sakroiliakových kĺbov alebo ku stenóze.

Traumatické poškodenia – Akútne fraktúry alebo vykĺbenia chrbtice môžu viesť k bolesti. Bolesť  krížov, ktorá sa vyvinie po traumatickom poškodení, ako napr.  po automobilovej nehode alebo páde, by mala byť medicínsky preskúmaná.

Kompresná fraktúra – Fraktúra, ktorá sa nastane v cylindrickom, valcovitom stavci, kde  je kosť  podstatne vydutá,môže spôsobiť náhlu bolesť. Tento typ fraktúry je najčastejší vzhľadom na slabé kosti, ako napr. následkom osteoporózy a najviac sa prejavuje u starších ľudí.

Je dôležité pripomenúť, že prítomnosť jedného alebo viacerých  typov týchto možností ešte neznamená, že sú príčinami bolesti. Napr. osteoartritída alebo degeneratívne ochorenie platničiek môžu byť zaznamenané prostredníctvom medicínskych techník zobrazenia,ale daná osoba  sa nemusí sťažovať na bolesť.

Menej časté príčiny bolesti krížov

Menej častejšie vyskytujúce sa bolesti krížov môžu byť zapríčinené:

Infekčným poškodením – Tiež nazývané ako osteomyelitída(infekčný zápal kostnej drene),spinálna infekcia, ktorá je zriedkavá, ale môže zapríčiniť ťažké bolesti a vážne ohrozuje život človeka, ak nie je liečená. Môže byť zapríčinená  chirurgickými zákrokmi, injekciami, alebo sa šíri  krvným obehom. Pacienti s oslabeným imunitným systémom sú viac náchyľnejší na vývoj infekčného ochorenia chrbtice.

Tumor – Väčšina spinálnych tumorov má svoj pôvod v iných častiach tela a  metastázujú na chrbtici. Medzi najviac rozšírený tumor, ktorý sa začína rozširovať na chrbtici má svoj pôvod v rakovine prsníka, prostaty, obličiek, štítnej žľazy alebo pľúc.  Každé nové príznaky bolesti chrbta pacienta, u ktorého sa diagnostikovalo rakovinové ochorenie by malo byť preskúmané pre eventuálne možný výskyt  spinálnych  metastáz.

Autoimúnne ochorenia – Bolesť v krížoch sa dáva do súvislosti s autoimúnnymi stavmi, ako sú ankylózová spondylitída, reumatická artritída, lupus, Crohnove ochorenie, fibromyalgia a iné.

Tento prehľad zahŕňa v sebe najčastejšie príčiny  bolesti krížov, ale sú aj mnohé iné. Nájdenie optimálneho spôsobu liečby pre bolesť krížov zvyčajne závisí od získania správnych klinických diagnóz, ktoré identifikujú podstatné príčiny  pacientových symptómov.

Symptómy bolesti krížov

Bolesť krížov môže začať ako akútna bolesť v dôsledku zranenia, alebo sa môže stať chronickou.  Správne zvládnutie liečby bolesti v ranných štádiach môže pomôcť  k obmedzeniu symptómov, tak časovo, ako aj  v ich závažnosti.

Prvým krokom pre získanie efektívnej úľavy od bolesti  je identifikovanie symptómov a stanovenie určenie diagnózy, ktorá vymedzí podstatu príčiny bolesti.

Všeobecné príznaky problémov  bolesti krížov

Špecifické vymedzenie a popísanie symptómov môže pomôcť k stanoveniu najviac pravdepodobnejšej diagnóze a k efektívnemu liečebnému plánu.

Bolesť  krížov  je typicky charakteristická  kombináciou nasledujúcich príznakov:

Bolesť otupujúca –  Bolesť, ktorá pretrváva v krížoch (axiálna bolesť) je zvyčajne opísaná  skôr ako otupujúca a bolestivá, než ako pálivá,  bodavá a ostrá. Tento druh bolesti môže byť doprevádzaný  miernymi alebo závažnými sťahmi svalov, limitovanou mobilitou a bolesťou v bokoch a v panve.

Bolesť, ktorá prechádza do sedacej časti tela, nôh a chodidiel – Niekedy bolesť krížov   predstavuje ostré pocity bodania, mravčenia alebo znecitlivenia, ktoré prechádzajú dole do stehien a postupujú do  spodných častí nôh a chodidiel, tiež známe ako ischias. Ischias je zapríčinený podráždením ischiatického nervu a je lokalizovaný na jednej strane tela.

Bolesť, ktorá sa zhoršuje pri  nadmernej dobe sedenia – Proces sedenia spôsobuje tlak na platničky, zapríčiňujúc zhoršenie bolesti v krížoch po  dlhšom sedení.  Chôdza a  strečing môžu  uľaviť bolesť veľmi rýchlo, ale návrat do sedavej pozície môže spôsobiť obnovu týchto príznakov.

Bolesť, ktorá sa zlepšuje pri zmene pozícií tela – V závislosti na podstate príčiny bolesti, niektoré pozície budú viac pohodlnejšie než  iné. Napríklad, pri spinálnej stenóze chodenie zvyčajne môže byť sťažené a bolestivé, ale nahýnanie sa  nad niečim , ako napr. nad nákupným vozíkom, môže znížiť bolesť. Poznanie toho, ako sa príznaky menia v závislosti od zmien pozícií môže pomôcť v určení zdroja bolesti.

Bolesť, ktorá sa zhoršuje ráno  po  zobudení sa  a zlepšuje sa potom, ako sa človek  začne pohybovať – Mnohí tí, čo majú skúsenosti s bolesťou krížov uvádzajú symptómy, ktoré sú najhoršie hneď zrána, ako sa prebudia. Potom, čo vstanú a začnú sa pohybovať však tieto príznaky  sa  zmiernia. Ranná bolesť je spôsobená stuhnutím, vyplývajúcim z dlhšieho  obdobia odpočinku, zo zníženej cirkulácie krvného obehu počas spánku a tiež od kvality matracov či vankúšov.

Pravdaže,  sú ľudia ktorí majú iné, odlišné skúsenosti s bolesťou krížov. Bolesť krížov je rozličná na individuálnej úrovni a mnoho faktorov vplýva na vývoj bolesti, vrátane  emocionálneho a mentálneho stavu človeka, stresu zapríčineného finančnými problémami alebo úrovňou fyzickej námahy .

Počiatočné symptómy bolesti krížov

V závislosti od príčin bolesti krížov, nástup príznakov môže byť rozličný. Bolesť môže predstavovať:

Bolesť, ktorá sa vyvíja pomaly postupom času – Príznaky, ktoré sú vyvolané opakovanými pohybmi alebo záťažovými telovými pozíciami, majú tendenciu prichádzať pomaly a postupne sa zhoršujú. Bolesť sa môže vyskytnúť po uskutočnení istých činností alebo na konci dňa a môže byť popísaná ako neustála bolesť.

Bolesť, ktorá prichádza a odchádza, ale postupom času sa zhoršuje – Bolesť krížov, zapríčinená degeneratívnymi zmenami v platničkách môže  prebiehať striedavo- raz je , inokedy zasa nie, ale  postupom času  zásahy bolesti sa stávajú neskôr závažnejšími

Okamžitá bolesť po zranení – Náhle a nezvyčajné pohyby môžu poškodiť chrbticu a jej podporné svaly, čím dochádza k vytvoreniu okamžitej akútnej bolesti.

Prezrite si  článok anatómia krížov a bolesť

 Neskoršie príznaky, spôsobené následkami zranenia – Niekedy dôjde k vývoju symptómov alebo k ich zhoršeniu po niekoľkých hodinách po nehode alebo zranení. Oneskorená bolesť je všeobecne považovaná ako vedľajší efekt prirodzeného liečivého procesu svalov.

Lokalizácia príznakov bolesti krížov

Najväčšie stavce v chrbtici sa nachádzajú v krížovej časti a podporujú väčšinu váhy hornej časti tela. Tieto stavce sú veľmi náchylné na degeneráciu a poranenie a zranenie súvisiace s chrbticou môžu vytvárať tieto druhy príznakov:

L3-L4 Nervový koreň L3-L4 má najväčšiu pravdepodobnosť zapríčinenia vystreľujúcej bolesti do prednej  časti stehna, s môžnosťou vytvorenia znecitlivenia, alebo  pocitom mravčenia. Bolesť alebo neurologické symptómy  môžu vyrážať  do prednej časti kolien, holennej kosti a do chodidla , hoci je to menej časté.

L4-L5 Bolesť z časti segmentu L4-L5 je typicky označovaná ako  ischiatická bolesť  zadnej časti stehna, s možnosťou zasiahnutia  lýtka a kombinovaná s axiálnou bolesťou krížov.

L5-S1 V mieste, kde dochádza k spojeniu chrbtice s krížovou kosťou sa nachádza pár kĺbov, ktoré poskytujú podporu a flexibilitu. Jeden z nich je krížový – lumbo sakrálny kĺb, ktorý pomáha kĺbom kolísavým pohybom zo strany na stranu a druhý je sakroiliakálny kĺb, ktorý má limitovanú mobilitu a hlavne absorbuje záťaž hornej časti tela na dolnú časť.

Bolesť zo segmentu  oblasti L5-S1 je vo všeobecnosti zapríčinená problémami týchto kĺbov alebo  kompresiou nervového koreňa. Zasiahnutie segmentu L5-S1 najčastejšie  zapríčiňuje  ischias( sciatica).

Rôzne nervové korene sú podráždené v závislosti na štruktúrach postihnutých oblastiach chrbtice a vďaka schopnosti poukázať na špecifické oblasti koreňovej bolesti môže  dôjsť k napomáhaniu stanovenia presnej diagnózy pre bolesť krížov.

Príznaky, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť

Niekedy bolesť krížov môže signalizovať vážne  podstatné medicínske problémy. Ľudia, ktorí majú skúsenosti s niektorými nasledujúcimi príznakmi, by mali urýchlene vyhľadať lekársku starostlivosť.

 • Strata kontroly udržiavania moču a stolice
 • Náhla strata váhy, nespôsobená zmenou životného štýlu, ako diéta či fyzická námaha
 • Horúčka a zimnica
 • Ťažké, nepoľavujúce bolesti brucha

Okrem toho ľudia, ktorí majú skúsenosti s bolesťami po závažných traumatických udalostiach  (ako autonehoda)  musia byť prezretí lekárom. Ak bolesť krížov zasahuje do aktivít denného života, mobility, spánku alebo ak sa vyskytujú aj iné nepríjemné príznaky, mala by sa vyhľadať lekárska starostlivosť.

Chronická bolesť chrbta  sa zvyčajne dáva do súvislosti aj s inými symptómami. Väčšina ľudí s pokračujúcou bolesťou krížov a/alebo bolesťou v nohách udáva ťažkosti spojené so spánkom(pri zaspávaní  alebo majú problémy zotrvať v spánku), depresiou a úzkosťou.

Diagnostikovanie bolesti krížov

Získanie presnej diagnózy, ktorá určí podstatu príčiny bolesti a nebude iba spájaná s príznakmi je rozhodujúcim činiteľom v procese postupu liečby.

Diagnostický proces vychádza z toho, že pacient poskytuje detailný popis príznakov a celého priebehu. Z týchto získaných informácií lekár potom zvyčajne dostane  všeobecnú predstavu o príčinách pacientovej bolesti.

Informácie ohľadom pacienta – Pretým, než sa uskutoční fyzické preskúmanie, vyžaduje sa od pacienta, aby poskytol informácie týkajúce sa príznakov a priebehu  ochorenia. Medzi takého otázky patria napr. :

Informácie ohľadom súčasných príznakov – Dochádza k zlepšeniu alebo zhoršeniu bolesti v určitých  časových obdobiach dňa, ako napr. po prebudení alebo po práci? Do akého rozsahu  sa rozširuje bolesť? Sú tieto príznaky sprevádzané zároveň aj inými, ako slabosť či znecitlivenie? Aké  formu má bolesť- neznesiteľná, ostrá, zvierajúca, tupá, spaľujúca, bodajúca?

Úroveň  dennej aktivity – Je daná osoba všeobecne viac aktívnejšia, alebo prevažuje u nej sedavý spôsob života? Napr. v práci je potrebné, aby sedela daná osoba  za stolom alebo stála pri nepretržitej pásovej výrobe po dlhšiu dobu? Ako často táto osoba cvičí?

Návyky pre spánok –  Vo všeobecnosti, koľko hodín spí pacient?  V akej pozícii zvyčajne spí? Aký druh a/alebo kvalitu matraca a vankúša má pacient?

Držanie-postoj tela – V akej pozícii  držania tela sa cíti pacient pohodlne alebo nepohodlne?Zvykne pacient sedieť vystretý, alebo sa hrbí?

Zranenia – Mal pacient nejaké nedávne zranenia? Vyskytli sa nejaké zranenia v minulosti, ktoré by mohli vplývať aj  na súčasný stav pacienta?

Odpovede na tieto otázky poskytujú lekárovi celkový obraz denného života pacienta,  ktoré pomáhajú  viacej špecifikovať možnosti  príčin bolesti krížov. Priebeh ochorenia predstavuje často najpodstatnejší aspekt pre stanovenie diagnózy.

Vyšetrenie lekárom

Cieľom lekárskeho vyšetrenia je vyčleniť  najviac pravdepodobné príčiny bolesti. Typické lekárske vyšetrenie pre pacienta s bolesťou krížov v sebe zahŕňa nasledujúce postupy:

Preskúmanie pohmatom- Palpácia – Lekár bude vyšetrovať rukou  (tiež to môžeme nazvať palpovanie)  miesta pozdĺž krížovej oblasti, kde sa  môžu vyskytnúť svalové spazmy alebo stiahnutia,  zmäkčené oblasti alebo kĺbové abnormality.

Neurologické vyšetrenia – Toto diagnostikovanie bude pravdepodobne obsahovať aj testovanie motorických schopností, čo predstavujú manuálne pohyby bokov, kolena a palca na nohách a ohýbanie tela (pohyby dopredu a dozadu) ako aj  pohyby členku. Pri skúmaní funkcií zmyslovo- senzorického testovania, môže  sa testovať pacientova reakcia na malý dotyk, pichnutie ihlou alebo iné zmyslové reakcie v dolnej časti  trupu, sedacej časti a nôh.

Test pre rozsahy pohybu – Pacient môže byť požiadaný, aby sa zohol alebo otočil v určitých pozíciach. Tieto  činnnosti sa skúmajú preto, aby sa zistili pozície, v ktorých sa zhoršuje alebo znovu obnovuje bolesť a tiež, aby sa preskúmali pohyby, ktoré sú  v značnej miere obmedzené a nepohodlné.

Test reflexie – Skúmanie reflexií v nohách pacienta   sa uskutočňuje za účelom, aby  sa vyhodnotilo oslabenie reflexov a zníženie svalovej schopnosti. Ak sú reflexy zmenšené, potom odozva nervového koreňa nie je taká, aká by mala zvyčajne byť.

Test dvíhania nohy – Pacient je požiadaný, aby si ľahol na chrbát  a zdvihol vystretú  jednu nohu do takej výšky, ako je to len možné. Ak toto testovanie zaznamená vytvorenie bolesti krížov, potom je veľmi pravdepodobné, že ide o podozrenie hernie disku(platničky).

Zvyčajne lekár je schopný diagnostikovať bolesť krížov na základe informácií  získaných z  priebehu ochorenia a lekárskeho vyšetrenia a ďalšie testovanie nie je potrebné.

Diagnostikovanie prostredníctvom zobrazovacích testov

Niekedy je potrebné uskutočniť u pacienta aj zobrazovacie testovanie, aby sa získali ďalšie informácie ohľadom príčiny  jeho bolesti. Testovanie prostredníctvom zobrazovania by sa malo uskutočniť, ak pacientova bolesť je vážna, a neustáva do 2 či 3 mesiacov a tiež sa nezlepšuje s  nechirurgickými spôsobmi liečby.

Najčastejšie zobrazovacie techniky:

Röntgenové zobrazenie, ktoré sa využíva pre zobrazenie kostí chrbtice. Takýto obraz ukáže abnormality ako artritídu, fraktúry,  výrastky z kostí alebo tumory.

CT scan/Myelogram – poskytuje prierezové zobrazenie chrbtice. Prostredníctvom CT scanu  (počítačovej tomografie) je röntgenový lúč vysielaný cez chrbticu, ktorý počítač zaznamená a pretransformuje do 3D obrazu. Tento detailný obraz umožní lekárovi podrobnejší pohľad na chrbticu z rôznych uhlov pohľadu. Niekedy sa uskutočňuje myelogram zároveň aj s CT scanom,  pri ktorom sa kontrastná látka aplikuje injekčnou formou  do okolia koreňa nervu, aby sa objasnili jednotlivé štruktúrne oblasti chrbtice a získal sa obraz s väčšou zreteľnosťou.

MRI alebo Magnetická rezonancia poskytuje detailný obraz spinálnych štruktúr bez využitia radiáce röntgenových lúčov. MRI môže odhaliť abnormality v mäkkých tkanivách, akými sú svaly,väzy a medzistavovcové disky (platničky). MRI sa môže tiež využiť pre  lokalizovanie    nesprávneho postavenia alebo výrastkov kĺbov v chrbtici.

Skúmanie injekčnými formami predstavuje podávanie fluroskopických -cielených injekcií   s lokálnym anestetikum a steroidného liečiva do špecifických anatomických štruktúr. Sú veľmi nápomocné v potvrdení zdroja bolesti. Využívajú sa v procese stanovenia diagnózy, v súvislosti   s rehabilitáciou a dajú sa považovať za predurčovanie chirurgických  zásahov.

Niekedy lekári vedia, čo  spôsobuje bolesť krížov, ale nevedia presne miesto lokalizácie a preto  zobrazovacie techniky sa využívajú na to, aby sa miesto bližšie špecifikovalo. Obrazové vyjadrenia sa tiež využívajú u pacientov, ktorí idú na operáciu, aby lekári a chirurgovia mohli naplánovať výkon dopredu.

Počiatočné liečby pri bolesti krížov

Je mnoho spôsobov liečby, ktoré môžu byť vyvinuté priamo pre potreby  každého individuálneho pacienta. Spôsoby liečby v sebe zahŕňajú starostlivosť vykonávanú v domácich podmienkach, medicínske liečivá, alternatívnu starostlivosť alebo dokonca chirurgické zásahy.

V závislosti na pacientovej diagnóze, niektoré spôsoby  liečby môžu byť viac efektívnejšie než iné. Mnoho ľudí dospelo k záveru, že najlepší spôsob je kombinácia rôznych druhov liečby.

Liečba bolesti krížov zo strany pacienta

Základné liečebné postupy aplikovateľné v domácich podmienkách môžu byť efektívne pre liečenie strednej alebo akútnej bolesti, spôsobenej svalovým napnutím,  ako aj pri redukovaní  efektov chronickej ťažkej bolesti. Seba-starostlivosť má individuálny charakter  a môže byť ľahko prispôsobiteľná. Medzi takéto metódy patria:

Krátke  doby odpočinku – Mnohé  zásahy  bolesti krížov môžu byť uľahčené prostredníctvom vyhýbania sa vyčerpávajúcim aktivitám.  Nie je však vhodné odpočívať viac než zopár dní, pretože príliš veľa obmedzenej aktivity môže  zhoršiť proces liečby.

Zmena spôsobu činností – Medzi jeden spôsob oddychu patrí zostať aktívnym, ale vyhýbať sa činnostiam a pozíciam, ktoré zhoršujú bolesť. Napr. ak dlhý čas strávený v aute za volantom alebo  sedenie za stolom zhoršuje bolesť,  mali by sme si rozdeliť čas tak, aby sme vstali každých 20 min.a prešli sa na nejaký čas alebo sa  jemne ponaťahovali. Ak státie zhoršuje bolesť, vyhýbajme sa takýmto každodenným povinnostiam, ktoré si vyžadujú státie – ako napr. umývanie riadu v drese. Vyhýbanie sa alebo minimalizovanie  činností a pozícií, ktoré prispievajú k zhoršeniu bolesti, pomôže preventívne alebo zredukuje bolestivé spazmy a napomáhajú lepšiemu  procesu hojenia.

Liečba prostredníctvom tepla/ľadom – Teplo z horúceho kúpeľa, horúci termofor, elektrický vyhrievací vankúš alebo chemické či priľnavé zábaly môžu uvoľniť napäté svaly a zlepšiť cirkuláciu krvi. Zvýšená cirkulácia krvného obehu prináša živiny a kyslík, ktoré svaly potrebujú pre liečbu a aby zostali správne funkčnými. Ak sú naše kríže bolestivé zo zápalového procesu, potom ľad alebo studené obklady môžu zredukovať opuchnutia. Je dôležité ochrániť kožu, keď aplikujeme teplo alebo ľad, aby sme nepoškodili tkanivá.

Striedanie tepla a ľadu môže byť obzvlášť užitočné v rámci aktívnych činností: pôsobenie  tepla pred činnosťou pomáha relaxovať svaly, ktoré zabezpečia lepšiu flexibilitu a mobilitu; aplikovanie  ľadu po aktivite redukuje šance, že táto oblasť zostane podráždenou a opuchnutou od účinkou aktivity.

Voľnopredajné lieky od bolesti – Medzi najznámejšie voľnopredajné lieky( OTC) patrí aspirín (ako Bayer) ibuprofen (napr. Advil) naproxen (ako Aleve) a acetaminofen(paracetamol) (ako Tylenol). Aspirín, ibuprofen a naproxen patria medzi proti-zápalové lieky , ktoré zmierňujú bolesti krížov, zapríčinenú opuchnutím nervov alebo svalov. Acetaminofen( paracetamol) účinkuje tak ,že zasahuje do vysielania signálov bolesti  do mozgu.

Samoliečba si nevyžaduje lekársky dohľad, ale mala by sa využívať opatrne a pozorne. Hocijaký druh lieku nesie v sebe  možné riziko a vedľajšie účinky. Ak si pacient nie je istý v tom, aký druh  samoliečby by bol najvhodnejší, je dobré sa poradiť s lekárom.

Fyzické cvičenie je tiež súčasťou zvládnutia spôsobov liečby bolesti krížov. Pre rehabilitáciu chrbtice sa využívajú nasledovné druhy cvičení:

Strečing – Hádam každý z nás môže mať úžitok zo strečingových cvičení svalov v krížovej oblasti, oblasti  sedacieho svalu, bokov a nôh (najmä v zákolenných svaloch). Tieto svaly podporujú váhu hornej časti trupu. Čím viac mobilnejšie sú tieto svaly, tým sa môže chrbát pohybovať bez možnosti poškodenia. Je zvyčajne doporučené začať od menších dávok- strečing na 20-30 sekúnd a tiež  je potrebné ukončiť strečing, ak vytvára bolesť.

Posilňovacie cvičenia – Tieto cvičenia pre svaly abdominálne, svaly bokov a sedacie svaly, ktoré  podporujú chrbticu, tiež nazývané hlavné svaly pre stabilizáciu a kontrolu tlaku v trupe,môžu pomôcť uľaviť bolesť krížov. Uvádzajú sa dva najznámejšie programy podľa McKenzieho metódy a Dynamické lumbálne  stabilizovanie.

 • Metóda podľa McKenziho naťahuje chrbticu cez posilňovanie hlavných svalov,redukuje bolesti, zapríčinené kompresiou chrbticových štruktúr, akými sú  hernia disku (platničky), ktorá súvisí s kompresiou diskového okolia.
 • Dynamická lumbálna stabilizácia posiľňuje svaly chrbta,aby dochádzalo k zachovaniu  pacientovej pozícii „neutrálnej chrbtici“ alebo k pozícii, v ktorej sa cíti  najpohodlnejšie .

Nízko-záťažový aerobik – Cvičenia v rámci nízko-záťažových aerobikových aktivít zvyšujú  krvný obeh a podporujú liečenie z poranenia bez  zaťažovania chrbtice. Nízko-záťažové aerobikové aktivity  môžu v sebe zahŕňať použitie stacionárneho bicykla, eliptické alebo krokové trenažéry, prechádzky a cvičenie vo vode. Ľudia s bolesťou krížov, ktorí  vykonávajú pravidelne aerobikové cvičenia potvrdzujú, že dochádza k výskytu oveľa  menšieho opakovania bolestí a sú oveľa viac schopnejší zostať aktívnymi a funkčnými , keď ich zasiahne bolesť.

Hocijaké cvičenie ktoré zvyšuje srdcový  tep počas  pravidelného obdobia má veľmi blahodárne účinky pre telo. Pravidelná fyzická aktivita je dôležitá pre udržiavanie rozsahu pohyblivosti a flexibility zdravej chrbtice. Keď sú spinálne štruktúry nevyužité príliš dlho,  potom stuhnutie a nepríjemnosti sa ešte viac  zhoršujú.

Chcete sa zbaviť bolesti chrbta?

Voltaren

Spôsoby liečby bolesti krížov bez chirurgického zákroku

Cieľom medicínskych zásahov je redukovať bolesť, ale tieto spôsoby liečby nemenia podstatu  jej príčiny. Lekár zvyčajne predpíše spôsoby medicínskej liečby spolu aj s programom liečby akou je fyzioterapia a iné druhy liečby.

Medicínske spôsoby liečby

Uvoľňovače svalov – Tieto lieky pôsobia ako utlmovače centrálneho nervového systému a zvyšujú mobilitu napätých svalov, uľahčujú bolesť pochádzajúcu zo stiahnutých svalov alebo kŕčov. Tieto uvoľňovače svalov nie sú vhodné pre zvládnutie chronického priebehu bolesti.

Lieky s utišujúcim účinkom-Narkotiká – Lieky-narkotiká, tiež nazývané opiáty alebo lieky od bolesti, pôsobia tým, že menia vnímanie pocitu bolesti oslabením signálov, vysielaných do mozgu. Narkotické liečivá sa často využívajú pri liečbe intenzívnej, krátkodobej bolesti, ako napr. akútnej bolesti po operácii. Narkotiká sa iba zriedkavo používajú pre liečbu dlhotrvajúcej bolesti, pretože majú mnoho vedľajších účinkov a môžu sa stať veľmi rýchlo návykovými.

Chrbtová výstuž – Pre niektorých pacientov môže byť vhodné použitie chrbtových výstuží, ktoré im môžu poskytnúť uľahčenie a zredukovanie bolesti. Sú isté potvrdenia toho, že použitie nepružnej podpornej výstuže tvaru korzetu, ktorá sa denne nosí, v kombinácii s fyzioterapeutickým cvičebným programom, môžu urýchliť proces liečenia a zredukovať bolesť. Chrbtová výstuž môže byť tiež nápomocná po chirurgických zásahoch na chrbtici.

Epidurálne steroidné injekcie – Tento spôsob predstavuje podávanie steroidu injekčnou formou, priamo do vonkajšej časti durálneho obalu, ktorý obklopuje miechu. Priamy zásah röntgenovými lúčmi, nazývaný fluoroskopia sa využíva, aby došlo k riadeniu ihly na správne miesto. Cieľom tohto injekčného zásahu sú dočasné zmiernenia bolesti prostredníctvom zredukovania zápalu v okolí kompresovaného nervového koreňa.

Medicínske spôsoby liečby sa často využívajú v kombinácii s inými metódami. Napr. epidurálna steroidná injekcia môže poskytnúť dostatočné krátkodobé úľavy bolesti, čím je možné napredovať v procese fyzioterapeutických cvičení.

Alternatívne spôsoby liečby

Ne-medicínske spôsoby liečby nazývame ako alternatívne alebo doplnkové spôsoby.Význam pojmu „ alternatívny“ by sa nemal chápať ako menejcenný, ale v zmysle používaný namiesto tradične zaužívaných medicínskych štandardov vo vyspelých krajinách.

Mnoho pacientov zaznamenáva zníženie bolesti krížov vďaka alternatívnym spôsobom liečby. Medzi takéto spôsoby možno zaradiť:

Manuálne zaobchádzanie – Chiropraktik alebo iný odborný zdravotnícky personál uskutočňuje fyzické prispôsobenia chrbtice s cieľom zlepšenia mobility a redukovania stuhnosti, nevoľnosti alebo bolesti. Vykonaním pôsobenia tlaku ruky v rôznej intenzite a rýchlosti dochádza k úpravám spinálnych štruktúr. Manuálne zaobchádzanie sa pokladá za spôsob, ktorý je účinný pri úľave bolesti krížov u niektorých ľudí.

Akupunktúra – Založená na princípoch čínskej medicíny stimuluje body na tele, cez správnu telovú „Qi“ (čchi) alebo životnú silu. Predpokladá sa,že správne úroveň „Qi“ dokáže znížiť bolesť a ťažkosti tela. Počas týchto pocedúr sa tenké ihličky dávajú do kože asi na 1 hodinu. Akupunktúra bola preukázaná ako podstatný spôsob úľavy bolesti u niektorých ľudí.

Masážne terapie – Aplikované v oblasti krížov, môžu uvoľniť kŕče svalstva, ktoré zvyčajne prispievajú k bolesti krížov. Masáže tiež zlepšujú krvný obeh v tejto časti tela, čo prispieva k zrýchleniu procesu liečby tým, že prinášajú živiny a kyslík do poškodených svalov.

Meditácie sústredeného zamerania (mindful meditation) Meditácie môžu byť nápomocné v redukovaní pocitov bolesti a môžu redukovať depresiu, úzkosť a problémy so spánkom, ktoré zvyčajne doprevádzajú chronické bolesti. Meditatívne techniky pre redukciu bolesti predstavujú všetko od hlbokých dychových cvičení až po prístup pre zmenu postojov.

Tieto všetky už spomínané druhy liečby nepredstavujú úplný zoznam, jestvujú aj mnohé iné spôsoby, ktoré sú k dispozícii, vrátane najnovších a menej invazívnych chirurgických zásahov.

Chirurgické zákroky pri bolesti krížov

Chirurgické zákroky môžu byť vzaté do úvahy vzhľadom na závažné bolesti krížov, ktoré sa nezlepšujú po období 6-12 týždňov aplikovania nechirurgických spôsobov liečby. Je vždy na rozhodnutí pacienta, či sa rozhodne pre tento zásah a iba vo veľmi zriedkavých situáciach sú potrebné okamžité chirurgické zákroky uskutočnené pri bolesti krížov.

Medzi niektoré faktory, ktoré sú potrebné vziať do úvahy predtým, ako môže dôjsť k chirurgickému zákroku patria:

Schopnosť funkčnosti – Ak je možné uskutočňovať  aktivity každodenného života s bolesťou na zvládnuteľnej úrovni a ak bolesť neprerušuje náš spánok alebo činnosť, potom sú zvyčajne doporučované nechirurgické spôsoby liečby. Najviac pravdepodobné je doporučenie chirurgického zákroku, ak pacient má limitovanú schopnosť jeho funkčnosti v každodennom živote.

Proces liečenia a životný štýl – Chirurgické zásahy versus nechirurgické si vyžadujú rôzne stupne časového podmienenia. Je dôležité vziať do úvahy, aký vplyv bude mať proces liečby po chirurgickom zákroku  na pacienta, v porovnaní s nepretržitou  formou  nechirurgického spôsobu liečby.

Typy chirurgických zákrokov – Niektoré druhy chirurgických zákrokov sú viac invazívne, než iné a vyžadujú si oveľa dlhšie obdobie rekonvalescencie, viac či menej výraznejšiu bolesť po zotavení sa a rôzne druhy pobytov v nemocnici. S modernými chirurgickými prístupmi a skúsenými chirurgami, mnohé typy  chirurgických  zákrokov môžu byť vykonané aj bez hospitalizácie pacienta a s krátkou dobou zotavenia.

Duševné zdravie – Niektoré štúdie navrhujú, že správny  duševný a emocionálny stav má pozitívne vplyvy na zlepšenie a úspešnosť po chirurgickom zákroku. Pacienti, ktorí sa cítia v pozícii väčšej kontroly ich zdravia, napr. uvádzajú viac pozitívnejšie zotavenie a výsledok chirurgického zákroku. Porozumenie tomu, ako pacient bude pravdepodobne reagovať na chirurgický zásah môže pomôcť v smere  efektívnej post-operatívnej liečby a starostlivosti.

Chirurgický zákrok na chrbtici nie je doporučovaný pre stredné a mierne bolesti krížov alebo pri bolesti, ktorá pretrváva menej než 6-12 týždňov. Okrem toho, chirurgický zákrok nie je vhodný pri takej bolesti, ktorá sa nedá špecifikovať prostredníctvom zobrazovacích techník.

Dekompresná chirurgia odstraňuje všetko, čo tlačí  z chrbtice na nervový koreň, čo môže predstavovať aj časť disku s herniou alebo výrastky  kostí. Sú dva primárne typy dekompresie pri  bolesti krížov :

 • Mikrodiskektómia je minimálne invazívny zákrok u pacienta s lumbálnou herniou disku(platničky), spôsobujúcou radikulárnu bolesť nohy( ischias)
 • Laminektómia odstraňuje časť vrstvy z kosti alebo mäkkého tkaniva, ktoré kompresívne tlačí na nerv alebo viaceré nervové korene. Laminektómia sa najviac uskutočňuje u tých pacientov, ktorí majú bolesti nôh a/alebo slabosť  zapríčinenú spinálnou stenózou, zmenami vo facetových kĺbov, diskoch(platničkách) alebo kostných výrastkoch.

Dekompresná chirurgia sa môže vykonávať otvorenými spôsobmi techniky alebo s  minimálne invazívnymi technikami s relatívne malým rozrezaním a minimálnymi pocitmi nepohodlnosti a  dobou návratu do práce či iných činností. Väčšina týchto zákrokov sa  vykonáva v spôsobe  jednodňovej chirurgie.

Metódy lumbálnej spinálnej fúzie

Chirurgické zákroky  s charakterom fúzie odstraňujú mäkké tkanivá  medzi dvoma alebo viacerými  priľahlými kosťami  a sú nahradené  kosťou alebo kovovou časťou. Tento zákrok umožní kostiam, aby sa  po čase zrástli- zvyčajne v rozmedzí 6-12 mesiacov –  a fúzia do jednej dlhej kosti stabilizuje a eliminuje pohyby týchto spinálnych segmentov.

V krížovej časti chrbtice, fúzia sa môže vykonať z pohľadu zadného(posterior) predného (anterior) bočného (lateral) alebo kombináciou. Moderné techniky, implantáty, presmerovania  a biologické zásahy dávajú chirurgickým zákrokom väčšiu pravdepodobnosť prejavov ľahšieho zotavenia a návratu do normálnej aktivity a práce.

Fúzia krížovej chrbtice je najlepšie aplikovateľná pre podmienky akými sú spondylolistéza, fraktúra, nestabilnosť, deformity, degeneratívne ochorenia disku(platničiek) a stenóza.  Pre bolesť krížov, zapríčinenú disfunkciou sakroiliakového kĺbu, prichádza do úvahy fúzia sakroiliakového kĺbu. Tumory a infekcie sa tiež  liečia prostredníctvom chirurgického postupu  fúzie, ale  tieto ochorenia sú menej zriedkavé.

Iné chirurgické postupy

V niektorých prípadoch bolesti krížov sa využívajú rôzne  najnovšie chirurgické postupy,akými sú:

 • Umelý krížový disk (platnička). Pre niektorých pacientov je nahradenie disku(platničky) potencionálnou alternatívou oproti chirurgii typu fúzie pre symptomatické degeneratívne ochorenia disku (platničky). Tento zákrok je charakterizovaný rýchlejšou dobou zotavenia a zachovaním väčšej pohyblivosti chrbtice, než pri  aplikovaní  lumbálnej fúzie.  Ešte stále dochádza k získavaniu relevantných údajov tejto liečby pre dlhodobý účinok.
 • Implantát pre posterior pohyb. Coflex-inter-laminárny implantát  je alternatívou voči fúzie pri stenóze a stredne degeneratívnej spondylolistéze. Cieľom tohto  postupu je  dosiahnutie podobných výsledkov ako pri fúzii, ale s menším  chirurgickým zásahom  a rýchlejšou dobou zotavenia. Ešte stále dochádza k získavaniu relevantných údajov tejto liečby pre dlhodobý účinok.

Tieto už uvedené postupy nie sú úplným vymenovaním chirurgických postupov. Existujú mnohé ďalšie a tiež mnohé sú v štádiu vývoja. Technológie, ktoré sa využívajú v súčasnej  dobe a sú neustále vylepšované predstavujú techniky za použitia kmeňových buniek, nanotechnológií a robotickej účinnosti.

Post-operatívna starostlivosť po chirurgických zákrokoch v krížoch

Obdobie zotavenia po chirurgických zásahoch v krížovej časti chrbtici závisí od mnohých faktorov, vrátane  pacientového stavu pred vykonaním chirurgie, rozsiahlosťou vykonaného chirurgického zákroku a chirurgovou skúsenosťou a zručnosťou. Napr.

 • Mikrodiskektómia vykonaná na lumbálnom disku(platničke) s herniou je považovaná za minimálne invazívnu a pacient zvyčajne nemusí byť hospitalizovaný ani  na jeden deň a zotavuje sa asi do týždňa.
 • Lumbálna fúzia môže v sebe zahŕňať aj jednodňový pobyt v nemocnici, zmenšuje dobu návratu do  vykonávania bežných činností a tiež je tu možnosť zákazu vykonávania istých činností, čo súvisí s fúziou, ktorá sa ustáli v  nasledujúcich 3-12 mesiacov.

Fyzioterapia sa zvyčajne odporúča pre znovu-nadobudnutie sily, rozsahu pohybov a podporu liečby. Pacientovi sú tiež predpísané lieky proti bolesti alebo na uvoľnenie svalstva a niektorým pacientom sa doporučujú používať výstuže chrbta alebo špeciálne postele, pomocné stoličky pri sprchovaní, alebo podporné vankúše, aby napomáhali  procesu liečby. Pacientom v období  zotavovania sú  doporučované krátke obdobia oddychu, aby sa mohla chrbtica a okolité tkanivá  hojiť. Väčšina pacientov si vyberie krátke obdobie voľna z práce na pár týždňov či mesiacov – aby nedošlo k nadmernému premáhaniu spinálnych štruktúr.